Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

Oficiálna stránka obce Dežerice

Územný plán obce Dežerice - Zmeny a doplnky č.1

Zmena a doplnky č.1

 
doprava

 
komplex

 
ochrana prírody

 
regulativ

 
RŠDežerice zmena

 
RŠHDKonezmena

 
širšie vzťahy

 
Pôda
 pôda_24_2.pdf (10.4 MB) pôda_24_2.pdf (10.4 MB)

 

Upútavky na oznamy

Verejné prerokovanie

Obec Dežerice oznamuje všetkým občanom, že verejné prerokovanie navrhovanej činnosti "Skládka odpadov Dežerice II. 3.časť" sa uskutoční dňa 11.06.2018 o 10,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dežericiach
viac...

Zverejnené 1.6.2018 -bn-


 

Podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Dežerice

Riaditeľstvo MŠ Dežerice vyhlasuje zápis detí na základe vyhlášky MŠ SR č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov
Podávanie žiadostí do materskej školy na školský rok 2018/2019
 sa uskutoční v dňoch
od 04.05.  do  11.05.2018< ...viac...

Zverejnené 28.2.2018 -bn-


 

Výstavba priemyselného parku ÚSOŠIE, k.ú. Dežerice

Verejnosť môže do zámeru navrhovanej činnosti "Výstavba priemyselného parku ÚSOŠIE, k.ú. Dežerice nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie po dobu 21 dní odo dňa zverejnenia na Obecnom úrade v Dežericiach v pond ...viac...

Zverejnené 13.7.2017 -bn-


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov : Informácie pre voličov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú 
v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 hod.
viac...

Zverejnené 6.7.2017 -bn-


 

Stavebné tlačivá na stiahnutie

Zverejnené 5.4.2017 -bn-


 

Dokumenty

Skládka odpadov - Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie
 skládka odpadov - zámer 2018.pdf (12 MB) (12 MB)

Skládka odpadov - oznámenie
 skládka odpadov II - správa o hodnotení.doc (29 kB) (29 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
 Navrhovateľ Dežerická EKO.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

Dežerická EKO s.r.o. -
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
 Skládka odpadov Dežerice II. 3 časť.pdf (494 kB) (494 kB)

Dežerická EKO s.r.o., Dežerice - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Skládka odpadov Dežerice II. 3.časť"
 Navrhovateľ Dežerická EKO.doc (20 kB) (20 kB)

Dežerická EKO s.r.o., Dežerice - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Skládka odpadov Dežerice II. 3.časť"
 oznámenie o zmene - skládka odpadov.doc (849.5 kB) (849.5 kB)

Verejné prerokovanie

Obec Dežerice oznamuje všetkým občanom, že verejné prerokovanie navrhovanej činnosti "Skládka odpadov Dežerice II. 3.časť" sa uskutoční dňa 11.06.2018 o 10,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dežericiach


webygroup

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa koná
dňa 21.06.2018 o 17,00 hod.
v zasadačke obecného úradu v Dežericiach
Program:
1.Otvorenie zasadnutia
2.Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3.Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2017
4.Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Dežerice a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2017
5.záverečný účet obce Dežerice a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
6.Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Dežerice za 2.polrok 2017
7.Individuálna výročná správa obce Dežerice za rok 2017
8.Rôzne

http://www.cbs.sk/knihy/carovna-horna-nitra/

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


909696

Úvodná stránka