Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

Hlavné úlohy

POP na školský rok 2013/14

1. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa v materskej škole vydáva v posledný deň školského vyučovania v danom školskom roku s dátumom 30. jún príslušného kalendárneho roku. Ak tento dátum vychádza napr. na sobotu alebo nedeľu, vydáva sa s dátumom posledného pracovného dňa pred týmto dátumom. Vydaniu osvedčenia nepredchádza žiadne hodnotenie dieťaťa. Rovnaké osvedčenie získavajú deti absolvujúce bežnú materskú školu, ako aj deti  absolvujúce špeciálnu materskú školu, alebo ktoré boli vzdelávané v špeciálnej triede bežnej materskej školy. Pri vydávaní osvedčenia sa individuálne posudzuje absencia detí na výchove a vzdelávaní počas posledného ročníka v materskej škole. Deťom, o ktorých materská škola vie, že budú mať odložené plnenie povinnej školskej dochádzky a budú navštevovať materskú školu aj v nasledujúcom školskom roku, sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydáva.


2. Individuálnym prístupom k deťom, ktoré priebežne nedosahujú očakávanú úroveň pripravenosti na primárne vzdelávanie v základnej škole, alebo majú odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, zvyšovať ich pripravenosť na primárne vzdelávanie v základnej škole. Grafomotorické zručnosti detí zlepšovať cielene s využitím vhodných písadiel a materiálov, premyslene vyberať a využívať predlohy a pracovné listy. Stimulovať správnu výslovnosť hlások a hláskových skupín a rozvíjať komunikačné schopnosti detí. Logopedickú starostlivosť nepovažovať za krúžkovú činnosť, môže sa realizovať v materskej škole aj v dopoludňajších hodinách.


3. Pri uplatňovaní zážitkového učenia dôsledne premyslieť obsah aktivít a voliť formy a metódy primerané detskému chápaniu, rešpektujúce aktuálnosť a uplatniteľnosť v reálnych životných situáciách; rešpektovať osobitosti učenia sa detí predškolského veku. Eliminovať v záujme zachovávania psychohygieny detí dlhotrvajúce riadené aktivity. Nepoužívať spôsob vyučovania uplatňovaný v základnej škole.


4. Podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku. Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí; rozvoj tvorivého a kritického myslenia; schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať.


5. Pri prijímaní na predprimárne vzdelávanie rešpektovať právo dieťaťa na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v štátnom jazyku a materinskom jazyku. V školskom poriadku vypracovať podrobnosti o prijímaní dieťaťa do materskej školy, zaradení na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, prerušení dochádzky dieťaťa, o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania a preberaní detí z materskej školy.


6. V spolupráci so zriaďovateľmi zabezpečovať
a) predprimárne vzdelávanie čo najväčšieho počtu detí rozširovaním kapacitných podmienok aj v zadaptovaných priestoroch; k zvýšeniu počtu detí v triede pristupovať len vo výnimočných prípadoch v súlade s platnou legislatívou, bezpečnostnými predpismi a dodržaním požadovanej výchovno-vzdelávacej činnosti,
b) výchovno-vzdelávaciu činnosť kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami; dodržiavať stanovený počet pedagogických zamestnancov určených na triedu s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním.
7. Odporúča sa nadväzovať a rozvíjať partnerské vzťahy materských škôl s inštitúciami predprimárneho vzdelávania v zahraničí aj v rámci aktivít profesijných združení Spoločnosti pre predškolskú výchovu a Slovenského výboru svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP).
 


 

webygroup

Výkup papiera za najlešie ceny
Kedy: 05.11.2014
čas: 17,30 hod.
kde: pred Obecným úradom
4 kg = 1 toal. papier Harmony, 2 vrstvový
12 kg = 1 balík vreckoviek (10 balíčkov)
15 kg = 1 balík kuch. utierok, 2 vrstvové
alebo
1 kg = 0,05 € (výkup)
Vykupujú všetky druhy papiera, vrátane kníh bez textilných obalov, zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke!)
Za nepriaznivého počasia výkup preložíme do náhradného termínu.
Kartóny nevykupujú!
V menšom množstve ich bezplatne odoberú.
Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1 ha 80-ročného lesa.
Chráňme prírodu spoločne.

Obecná knižnica Dežerice vyhlasuje literárnu súťaž pre deti a mládež na tému
"Môj najkrajší prázdninový zážitok"
Podmienky súťaže:
- napíš text (poviedku, esej...), ktorý má min. 1 stranu A4
- poviedku treba priniesť do Obecnej knižnice
- uzávierka súťaže je 30.09.2014
Osobitnú kategóriu súťaže tvoria deti predškolského veku, ktoré sa môžu zapojiť výtvarnou formou.
Tešíme sa na Vašu účasť

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


280469

Úvodná stránka