Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

Knižničný a výpožičný poriadok


V zmysle § 12 zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach a v zmysle Organizačného poriadku Obecného úradu v Dežericiach vydávam tento


Knižničný a výpožičný poriadok
Obecnej knižnice v Dežericiach


KNIŽNIČNÝ PORIADOK

Článok 1

Obecná knižnica v Dežericiach je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Jej zriaďovateľom je Obec Dežerice.
Knižnica spracúva a uchováva univerzálny knižničný fond, poskytuje knižničné a informačné služby a zabezpečuje všetkým občanom prístup k dokumentom a informáciám.

Článok 2

Knižnica poskytuje svoje služby v priestoroch obecného úradu.

Článok 3

Knižničné fondy a zariadenia knižnice sú majetkom obce. Každý registrovaný používateľ je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

Článok 4

Knižnica poskytuje základné knižnično-informačné služby:
- výpožičky knižničných dokumentov v knižnici
- výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice
- predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov

Článok 5

Používateľom knižnice sa môže stať každý, kto využije jej služby.
Registrovaným používateľom (čitateľom) sa môže stať:
- občan SR
- občan iného štátu, ak má trvalé alebo prechodné bydlisko v územnej pôsobnosti knižnice.
Registrovaným používateľom sa môže stať po predložení osobných dokladov potrebných k zaregistrovaniu a vydaniu čitateľského preukazu.
Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov.
Registrovaní používatelia sú povinní oboznámiť sa a dodržiavať Knižničný a Výpožičný poriadok knižnice.

Článok 6

Platnosť čitateľského preukazu sa obnovuje každý kalendárny rok na základe predložených osobných dokladov.

Členstvo v knižnici zaniká:
- odhlásením registrovaného používateľa
- neobnovením členstva v novom kalendárnom roku
- hrubým porušením knižničného a výpožičného poriadku a neposkytnutím predpísanej náhrady v určenom termíne.
Čitateľský preukaz je neprenosný, platí iba pre používateľa, na meno ktorého bol vydaný. Pracovník knižnice má právo si kedykoľvek vyžiadať hodnoverný dokument na overenie totožnosti používateľa. Za zneužitie svojho čitateľského preukazu zodpovedá používateľ. Stratu čitateľského preukazu je používateľ povinný ihneď oznámiť. Registrovaný používateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska, vydanie nového občianskeho preukazu.

Článok 7

Registrovaný používateľ má právo podávať ústne alebo písomné pripomienky, sťažnosti a návrhy k práci knižnice.
Registrovaný používateľ je povinný:
- na požiadanie pracovníka preukázať sa potrebným dokladom
- dodržiavať ustanovenia Knižničného a Výpožičného poriadku
- dodržiavať pokyny pracovníka knižnice k opatreniam na udržanie poriadku a ochrany majetku knižnice
- ohlásiť knižnici nákazlivé ochorenie vlastnej osoby i rodinných príslušníkov a zabezpečiť potrebnú dezinfekciu vypožičaných knižničných dokumentov


VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

Článok 1

Registrovaný používateľ má právo na vypožičiavanie knižničných dokumentov prostredníctvom absenčných (domov) a prezenčných (v priestoroch knižnice) výpožičiek, ktoré patria k základným službám obecnej knižnice. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom. Spôsoby a podmienky požičiavania knižničných dokumentov určuje knižnica.

Článok 2

Knižničné dokumenty sa registrovanému používateľovi požičiavajú po splnení podmienok registrácie.

Poplatky za registráciu:
- dospelí používatelia 0,- Sk
- deti, mládež do 15 rokov, dôchodcovia 0,- Sk

Za vypožičaný dokument zodpovedá registrovaný používateľ až do chvíle, keď ho preberie knižnica. Pri poškodení, zničení, alebo strate dokumentu sa spisuje záznam s určením dokedy a akým spôsobom sa používateľ zaväzuje dokument nahradiť, alebo nahradiť spôsobenú škodu, čo potvrdí svojim podpisom.


Formy spôsobu náhrady určuje knižnica. Sú to:
- dodanie výtlačku toho istého titulu
- nahradenie iným dokumentom
- adekvátna finančná úhrada za nevrátený dokument

Článok 3

Evidencia vypožičaných dokumentov domov a následne ich vrátenie sa vykonáva manuálne záznamom v evidenčnom liste čitateľa a čitateľskom preukaze.

Článok 4

Registrovaný používateľ si môže naraz vypožičať 3 dokumentov.
Pri požičiavaní domov je výpožičná lehota 30 dní.
Používateľ má právo požiadať najviac 2 krát o predĺženie výpožičnej lehoty na dobu 30 dní.
Ak používateľ nevráti vypožičaný dokument v stanovenej lehote knižnica zasiela upomienku. Po jej zaslaní má používateľ pozastavené poskytovanie ďalších služieb až do vyrovnania podlžnosti.

Článok 5

Používatelia sú povinní riadiť sa inštrukciami a pokynmi pracovníka knižnice.

Tento knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť dňa 01.12.2007.V Dežericiach, dňa 16.11.2007


Ladislav Chudoba                                                 Helena Zajacová
starosta obce                                                       knihovník


 

webygroup

Výkup papiera za najlešie ceny
Kedy: 05.11.2014
čas: 17,30 hod.
kde: pred Obecným úradom
4 kg = 1 toal. papier Harmony, 2 vrstvový
12 kg = 1 balík vreckoviek (10 balíčkov)
15 kg = 1 balík kuch. utierok, 2 vrstvové
alebo
1 kg = 0,05 € (výkup)
Vykupujú všetky druhy papiera, vrátane kníh bez textilných obalov, zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke!)
Za nepriaznivého počasia výkup preložíme do náhradného termínu.
Kartóny nevykupujú!
V menšom množstve ich bezplatne odoberú.
Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1 ha 80-ročného lesa.
Chráňme prírodu spoločne.

Obecná knižnica Dežerice vyhlasuje literárnu súťaž pre deti a mládež na tému
"Môj najkrajší prázdninový zážitok"
Podmienky súťaže:
- napíš text (poviedku, esej...), ktorý má min. 1 stranu A4
- poviedku treba priniesť do Obecnej knižnice
- uzávierka súťaže je 30.09.2014
Osobitnú kategóriu súťaže tvoria deti predškolského veku, ktoré sa môžu zapojiť výtvarnou formou.
Tešíme sa na Vašu účasť

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


280381

Úvodná stránka