Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

VZN

Dodatok č. 2 k VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

 
Dodatok č. 1 k VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

 

 

Roky


 

Aktuálny rok 2014


Všeobecne záväzné nariadenie obce Dežerice č. 5/2007

o používaní zábavnej pyrotechniky


Obec Dežerice v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a banského zákona č. 536/1991

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2007 o používaní zábavnej pyrotechniky.

Čl. I
Na území obce Dežerice a časti Vlčkovo je zakázané používať zábavnú pyrotechniku:
a/ v obytných zónach, kde sú nadmerným hlukom obťažovaní občania
b/ v blízkosti kostolov, cintorínov, detských zariadení, futbalového štadióna a pri športových podujatiach
c/ v uzatvorených miestnostiach
d/ na celom území obce Dežerice a v časti Vlčkovo, kde sa nachádzajú nezúčastnené osoby

Čl. II
Zákaz sa nevzťahuje na použitie zábavnej pyrotechniky:

v noci z 31. decembra na 1. januára (na Silvestra) do 02,00 hod. za dodržania ustanovení bezpečnosti, obmedzenia v prípadoch kostolov a pod.

Čl. III
Nedodržanie ustanovení tohto nariadenia je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Za takýto priestupok môže obec uložiť pokutu do 1000,- Sk.

Čl. IV
Toto VZN bolo schválené uznesením č. 6 obecného zastupiteľstva v Dežericiach dňa 16.11.2007. Nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.Ladislav Chudoba
starosta obcezverejnené: 16.11.2007


 

webygroup

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 01.08.2014 o 16,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dežericiach.

Program:
1.Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce na celé funkčné obdobie
2.Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie

GreenWaveRecycling Nitra uskutoční v našej obci Výkup papiera za najlepšie ceny
Kedy: 06.08.2014
Čas: 17,30 hod.
Kde: Pred Obecným úradom
4 kg = 1 toal.papier Harmony, 2 vrstvový
12 kg = 1 balík vreckoviek (10 balíčkov)
15 kg = 1 balík kuch. utierok, 2 vrstvové
alebo
1 kg = 0,05 € (výkup)
Vykupujú všetky druhy papiera, vrátane kníh bez textilných obalov, zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke)!
Za nepriaznivého počasia výkup preložía do náhradného termínu.
Kartóny nevykupujú!!!
V menšom množstve Vám ich bezplatne odoberú.

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


274649

Úvodná stránka