Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

Záverečná správa

Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy Dežerice za školský rok 2012/13

 

Predkladá:
Janka Valisková, riaditeľka
MŠ Dežerice, č. 101
957 03 Dežerice


Prerokované na Pedagogickej rade, dňa: 22.9. 2013

Pedagogická rada MŠ Dežerice  
schvaľuje     
Správu o VVČ, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2012/13


............................................
Mgr. Ľubica Vallová            
zástupca pedagógov

 

Prerokované v Rade školy, dňa: 15.10.2013


............................................           
Mgr. Lucia Súkeníková
predseda Rady školy


Stanovisko zriaďovateľa:
Obec Dežerice

s c h v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
MŠ Dežerice za školský rok 2012/13

 

      

Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy Dežerice za školský rok 2012/13

 

Východiská pri vypracovaní správy
• zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5;
• vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2005 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení;
• metodické usmernenie  MŠ SR č.10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
• koncepcia  materskej školy;
• Škvp
• Plán práce MŠ Dežerice na školský rok 2012/2013


a) Základné identifikačné údaje
Názov školy Materská škola Dežerice
Adresa školy MŠ č. 101, 95703 Dežerice
Telefón 038/7682180
E-mail msdezerice@gmail.com
Zriaďovateľ Obec Dežerice
Vedúci zamestnanci školy
Riaditeľka: Janka Valisková
Vedúca ŠJ: Edita Manáková


b) Rada školy
Rada školy pri Materskej škole Dežerice bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.


Predseda RŠ Mgr. Lucia Súkeníková
Zástupca zriaďovateľa Ján Chudoba
Pedagogický zamestnanec Mgr. Ľubica Vallová
Nepedagogický zamestnanec Martin Kajaba
Zástupca rodičov Miroslava Krajčíková

 

c) Údaje o počte zapísaných detí materskej školy
Počet detí školy -  31
Počet tried - 2
Počet detí odchádzajúcich do ZŠ  - 10

Počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky - 1

 

d) Údaje o počte prijatých detí
Zápis detí do Materskej školy Dežerice na školský rok 2012/ 2013 sa uskutočnil v zmysle § 5 ods. 13, písm. a) zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s §59 ods. 4 zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. 4, vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov a zákonov, bolo prijatých 13 detí.

 

e) Údaje o počte zamestnancov školy

Pedagogickí zamestnanci:     Janka Valisková         Mgr.Ľubica Vallová        Michaela Jarabá
Pracovné zaradenie:                riaditeľka MŠ                   učiteľka                          učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:     Edita Manáková        Martin Kajaba        Jaroslava Lengyelová
Pracovné zaradenie:                 vedúca ŠJ                        kuchár                 školníčka, kurička

 

f) Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov
Pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady stanovené vyhláškou MŠ SR č.41/1996 o odbornej  pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov. Vysokoškolské vzdelanie  I. stupňa si dopĺňa jedna pani učiteľka.

g) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
Zriaďovateľ podporuje ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rámci celoživotného vzdelávania ako súčasť zvyšovania kvality výchovno-vzdelávacej práce v MŠ.
- Funkčné inovačné vzdelávanie
Odborné semináre organizované OMEPOM a Spoločnosťou pre predškolskú výchovu:
- Súčasnosť a budúcnosťpredprimárnej edukácie
- Pohybové činnosti v projekte MŠ a prevencia obezity

 

kontinuálne vzdelávanie :
Meno, priezvisko                 Názov vzdelávania                                          Termín


Janka Valisková         Rozvíjanie digitálnych a informačných technológií          ukončené

Janka Valisková         Školský manažment v materskej škole                         ukončené
Janka Valisková         Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít         ukončené

 

Právne vedomie si zvyšujeme oboznamovaním sa s právnymi predpismi. V MŠ sme pravidelne vykonávali školenie BOZP a PO.

h) Analýza úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu
Podľa § 5 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovil, že výchova vzdelávanie v školách poskytujúcich stupeň vzdelania sa uskutočňovala v školskom roku 2012/2013 podľa vzdelávacích programov: Štátneho -  ISCED 0 a Školského -  „Škola plná pohody“.
Pri práci s deťmi sme vo veľkej miere využívali prvky animoterapie a zooterapie, ktoré máme rozpracované v projekte: „Využívanie prvkov hipoterapie v našej MŠ. “ Deťom sme vytvorili podnetné prostredie. Tým sme zabezpečili plynulú adaptáciu a možnosť pre spontánne a aktívne učenie. Rozvíjali a kultivovali svoju osobnosť v centrách aktivít, v ktorých plnili špecifické ciele. Tie sme modifikovali podľa vývinových osobností detí .Dosiahnutie špecifických cieľov sa prelínalo a striedalo v troch vzdelávacích oblastiach, ktoré boli rozpracované v jednotlivých projektoch.

Preceptuálno-motorická oblasť:
Deti vykonávali pravidelné pohybové aktivity. Rozvíjali si v nich obratnosť, rovnováhu a základné lokomočné pohyby. Zvládli orientáciu v priestore, manipulovanie s náčiním a na náradí. V pohybových a skupinových hrách dodržiavali zvolené pravidlá. Učili sa zvládať sebaobslužné návyky a správne stolovanie. Za pomoci dospelého zvládli prácu s počítačom na elementárnej úrovni. Väčšina detí má grafomotorické zručnosti dobré. Niektoré deti mali problémy so správnym úchopom a primeraným tlakom na podložku. Všetky deti mali pozitívny vzťah k hudobno-pohybovým činnostiam a vedeli rytmizovať piesne a pohybom vyjadriť ich charakter. V hrách a výučbových aktivitách nadobúdali spôsobilosti správať sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu iných (ide tu o dlhodobý proces) a učili sa prejavovať  pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu. Deti prejavovali zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných techník.Na pravidelných pobytoch vonku, vychádzkach do blízkeho okolia ako aj na turistickej vychádzke sa otužovali prostredníctvom vody, snehu, vetra i slnka.
Veľmi dobre spolupracovali v skupinových hudobno – pohybových hrách alebo hudobno – dramatických hrách.

Kognitívna oblasť:
V kognitívnej oblasti sa deti postupne učili  vyjadriť sa k rozličným témam a problémom -zámerne a cieľavedome navodzovanými učiteľkou. Boli to témy vyplývajúce z obsahových štandardov ako napríklad rodina, postoje k domovu, ľudské telo, zdravotný stav, postoje k zdraviu, zdravé potraviny, bezpečnosť cestnej premávky atď. Deti pritom hľadali a objavovali súvislosti medzi jednotlivými informáciami a objavovali tie, ktoré boli nápomocné pri riešení problému. Poznávali, rozlišovali, priraďovali a triedili rovinné a priestorové geometrické tvary, zostavovali z puzzle, rozstrihaných obrázkov i geometrické tvary obrazce a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných inštrukcií. V rozmanitých situáciách uplatňovali matematické myslenie. Učili sa samostatne hodnotiť, čo sa im páči/nepáči vo svojom okolí, čo je dobré/zlé na veciach, osobách, názoroch. Při ranných kruhoch  (a iných výučbových aktivitách) sa deti učili počúvať s porozumením, aktívne a zmysluplne používať spisovnú podobu jazyka. Prostredníctvom pozorovania a kalendára počasia sa naučili rozoznávať typické znaky ročných období. Pre dosiahnutie a overenie  poznatkov využívali pani učiteľky rôzne edukačné aktivity a metódy napr. pojmová mapa, príbeh jazykovej skúsenosti, tvorba kníh a časopisov. Na základe návštevy hvezdárne získali 5-6 ročné deti ďalšie predstavy  o Zemi, Slnku, Mesiaci a hviezdach. Vedia ako sa volá naša vlasť, čo je jej hlavným mestom, rozdiel medzi mestom a dedinou. Veľmi radi pracovali s encyklopédiami. Využívali sme princípy rozvíjania komunikačnej gramotnosti, pričom za prioritnú sme považovali potrebu aktéra komunikácie /dieťa ako subjekt/ a tiež využívanie efektívnych edukačných stratégií, rozvíjaných len cez vnútornú motiváciu subjektu. Deti mali možnosť nielen hovoriť a počúvať, ale i čítať, písať, aplikovali sme pritom celostný /holistický/ princíp nadobúdania komunikačných kompetencií. Dôležitým faktom sa javilo poskytovanie spätnej väzby. V rozmanitých tvorivých aktivitách mali deti príležitosť uplatňovať svoje vlastné predstavy o tvorbe, samozrejme na úrovni zodpovedajúcej vekovým a osobnostným špecifikám každého dieťaťa.

Sociálno-motorická oblasť:
Deti vedeli komunikovať priateľským spôsobom a vedeli vyjadrovať svoje pocity a emócie. Samostatne, ale aj s pomocou učiteľky riešili problémové situácie v osobnej aj spoločenskej rovine. Umožnili sme im uvedomovať si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady.  Rozvíjali sme u nich schopnosť  rozhodnúť sa pre určitú činnosť.V hrách a činnostiach uplatňovali spisovnú podobu materinského jazyka. Využívali sme metódy napr. písanie do denníkov, slovná banka, tvorba kníh, príbeh jazykovej skúsenosti. Problémy s výslovnosťou niektorých hlások u detí sme riešili  logopedickou starostlivosťou.
Deti dokázali odôvodňovať svoje názory a postoje k jednotlivým témam a hodnotili,  čo sa im páči a čo nepáči. Pokúšali hodnotiť a rozlíšiť pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti ľudí na základe reálnych i fiktívnych situácií, v zmysluplných aktivitách sa u nich utvárali základy empatie Utvárali si pozitívny vzťah k prírodnému prostrediu a vnímali čaro a krásu prírody. Pri kreslení, maľovaní a modelovaní experimentovali s vlastnosťami farieb a využívali svoju predstavivosť a fantáziu. Pri spoločných činnostiach a tiež akciách školy sa deti učili pozerať sa na svet aj očami druhých, rozvíjali sme u detí priateľské vzťahy, postupne sa pokúšali viac či menej úspešne o kooperáciu a kolaboráciu.
Metodologické stratégie využívané triednymi učiteľkami sme zakladali na personálnom objavovaní, aktívnosti  a angažovanosti detí vo výučbových aktivitách a hraní sa. Vzájomné poznanie nám pomáhalo udržiavať harmonické vzťahy, vytvárať priaznivú sociálno- emocionálnu klímu a predchádzať konfliktom, či v prípade vzniku ich riešiť.


V tomto školskom roku v  materskej škole pracovali tieto krúžky:

Názov krúžku            Počet detí
Anglický jazyk               16
Tanečný krúžok            12


i) aktivity a prezentácia školy na verejnosti
• Mesiac úcty k starším / kultúrny program v KD Dežerice
• Tvorivé dielne / KD Dežerice
• Vianočné tvorivé dielne DeD Trenčín - Zlatovce
• Koledovanie v obci/ zachovávanie starých zvykov
• Od srdca k srdcu / kultúrny program v KD Dežerice
• Vynášanie Moreny /v obci
• Stavanie mája – vítanie jari / v obci
• Deň matiek / kultúrny program pre verejnosť
• Dežerická cifrovačka / KD Dežerice
• Deň plný hier / oslavy MDD pre verejnosť
• Zlatý slávik /MŠ Komenského, Bánovce nad Bebravou
• Detská olympiáda / MŠ Hronského, Bánovce nad Bebravou
• Cesta rozprávkovým lesom /MŠ Hronského, Bánovce nad Bebravou
• Mediálne príspevky v Bánovskej televízií a tlači
• Pravidelné prispievanie na webovú stránku obce

Aktivity materskej školy:
• Deň pre moje zvieratko
• Hvezdáreň Malé Bielice
• Jazdenie na poníkovi
• Pečenie medovníkov
• Príchod Mikuláša / diskotéka
• Stretnutie pod jedličkou / kultúrny program
• Depistáž OPPP
• Bábkové divadlo „Slniečko“
• Deň otvorených dverí ZŠ Školská
• Fašiangový karneval
• Veselé zúbky / zapojenie sa do projektu
• ZOO – zážitkové učenie
• Ranč pod Babicou/ výlet
• Slávnostná rozlúčka s predškolákmi
• Koncoročná opekačka

j) projekty školy:
Názov projektu        Krátka charakteristika projektu              Časová realizácia        Cieľová skupina
ŠPZ             Humanizácia edukačného procesu                    16 rokov              Deti školy, rodičia,
                                                                                                                  kolektív MŠ
Deň pre moje zvieratko Využívanie prvkov zooterapie a hipoterapie v materskej škole 8 rokov       

 

k) výsledky inšpekčnej činnosti vykonané Štátnou školskou inšpekciou
V školskom roku 2012/2013 nebola vykonaná komplexná inšpekcia.

l) priestorové a materiálno-technické podmienky
    Materská škola má dve triedy. Poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť pre 21 detí a poldennú starostlivosť pre 10 detí. V zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov, podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami  detí. Poskytuje  výchovu  a vzdelávanie detí predškolského veku od troch do šiestich
rokov veku, detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a plní poradenskú, diagnostickú, socializačnú a sociálnu funkciu. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje prostredníctvom školského vzdelávacieho programu.
    Materská škola je umiestnená v budove bývalého OcÚ. Aj keď stavba nebola účelová, podarilo sa nám s minimálnymi nákladmi vytvoriť prostredie vhodné pre náš spôsob práce. Okolie materskej školy je oplotené, areál s plochou 1 417 m2 je zatrávnený a vysadený zeleňou. V tejto časti je pieskovisko s rozmermi 5,10 x 5,10 m, 4 hojdačky, 3 preliezačky  a šmýkačka.
   V interiéri MŠ sú pre pobyt detí nasledovné priestory:

I. trieda   /deti vo veku od 3 do 4 rokov/

P.č. Typ miestnosti   Šírka/m/   Dĺžka/m/  Plocha/ m˛ / Norma na dieťa /m2/ Maximálnypočet detí
1.    Herňa               5,5         7,5         41.25                3                                 13
2.    Spálňa              5,5         6            33                     1,70                            19
3.    Umyváreň         3            4            12 
4.    Šatňa               2,4         4,4         10,56 
5.    Telocvičňa        5            5            25 

Herňa 1. triedy súčasne plní funkciu jedálne pre obidve triedy
V umyvárni sa nachádzajú zariadenia pre osobnú hygienu 5 umývadiel a 4 záchodové misy. Je spoločná pre obidve triedy.
Šatňa je spoločná pre obidve triedy.
Telocvičňa je spoločná pre obidve triedy.
II. trieda  /deti vo veku od 5 do 6 rokov/


P.č. Typ miestnosti  Šírka/m/  Dĺžka/m/ Plocha/ m˛ / Norma na dieťa /m2/ Maximálnypočet detí
1.    Herňa              5           11,5       57,5                 3                                19

V spojovacích priestoroch sú miestnosti s príslušenstvom pre zamestnancov Tu sa nachádza aj kuchyňa .

m)finančné a hmotné zabezpečenie školy
Finančné prostriedky nám poskytuje zriaďovateľ – obec Dežerice .  Zabezpečuje financovanie energií, vody, drobnej údržby, revízie hasiacich prístrojov, elektriny a elektrických spotrebičov, revíziu a opravu bleskozvodov atď. Financuje telefóny, internet. Finančne pokrýva väčšie materiálno – technické požiadavky materskej školy a celý chod školy.  
    Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov  boli odvedené na účet zriaďovateľa. Rodičia prispievali na bežnú úhradu výdavkov školy sumou 10€ mesačne.
Finančné príspevky boli použité na všeobecný materiál pre potreby školy.

n) cieľ, ktorý si určila škola v koncepčnom zámere
Našim zámerom je využívať humanizáciu školy, aby sme hernými aktivitami podporovali rozvíjanie pozornosti, pamäť a logické myslenie detí. Environmentálnou výchovou s využitím prvkov zooterapie a hipoterapie sme rozvíjali osobnostné kvality každého dieťaťa. Veľkú pozornosť sme venovali prispôsobeniu tempa edukácie ako aj citlivý individuálny prístup najmä v medziosobnom porovnaní motorických a fyzických výkonov detí. Výsledkom nášho cieľa bolo sebarealizujúce dieťa, nie porazené v súťaži ale majúce radosť z pohybu, ktorý sa stal prirodzenou súčasťou jeho denného režimu. Dlhodobým cieľom je logopedická starostlivosť o deti s narušenou komunikačnou schopnosťou v spolupráci s logopédom, výučba anglického jazyka a rozvíjanie talentu v oblasti výtvarnej, tanečnej, hudobnej a dramatickej. Pri výchovnom procese využívame možnosť pracovať s PC.

SWOT ANALÝZA


SILNÉ STRÁNKY                                                                                  
• vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí do materskej školy
• pozitívna socio-emocionálna  klíma v škole,
• kvalitné medziľudské vzťahy,
• 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov,
• záujem pedagogických zamestnancov o ďalšie vzdelávanie,
• kreativita a iniciatívna pedagogických zamestnancov,
• záujem pedagogických zamestnancov podieľať sa na aktivitách školy, projektoch, aj mimo pracovného času
• ŠkVP prispôsobený podmienkam MŠ
• krúžková činnosť
• pripravenosť detí na vstup do ZŠ
• dobrá spolupráca so zriaďovateľom, Radou školy, ZŠ Školská, CVČ, mestskou knižnicou
• využívanie alternatívnych prvkov vo výchovno-vzdelávacom procese
• imidž MŠ

SLABÉ STRÁNKY
• odmeňovanie pedagogických zamestnancov
• nedostatok finančných prostriedkov pre školu
• nedostatočné vybavenie školského dvora
• potreba nadstavby budovy/z dôvodu vysokého počtu prihlásených detí/
• oprava kanalizácie
 


Záver:

V podmienkach školy uplatňujeme humanistický prístup s rešpektovaním práv dieťaťa v zmysle Dohovoru OSN. V pedagogickom procese sme posilňovali sociálnu a jazykovú komunikáciu detí s uplatňovaním humánneho prístupu učiteliek k deťom.
Veľmi si ceníme i pomoc sponzorov z radov rodičov a miestnych podnikateľov.
Výbornú spoluprácu máme s našim zriaďovateľom Obec Dežerice, ktorý priebežne vynakladá finančné prostriedky na celkovú rekonštrukciu zariadenia.

 

Vypracovala: Janka Valisková, riaditeľka školy

 

 

 


 

webygroup

Výkup papiera za najlešie ceny
Kedy: 05.11.2014
čas: 17,30 hod.
kde: pred Obecným úradom
4 kg = 1 toal. papier Harmony, 2 vrstvový
12 kg = 1 balík vreckoviek (10 balíčkov)
15 kg = 1 balík kuch. utierok, 2 vrstvové
alebo
1 kg = 0,05 € (výkup)
Vykupujú všetky druhy papiera, vrátane kníh bez textilných obalov, zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke!)
Za nepriaznivého počasia výkup preložíme do náhradného termínu.
Kartóny nevykupujú!
V menšom množstve ich bezplatne odoberú.
Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1 ha 80-ročného lesa.
Chráňme prírodu spoločne.

Obecná knižnica Dežerice vyhlasuje literárnu súťaž pre deti a mládež na tému
"Môj najkrajší prázdninový zážitok"
Podmienky súťaže:
- napíš text (poviedku, esej...), ktorý má min. 1 stranu A4
- poviedku treba priniesť do Obecnej knižnice
- uzávierka súťaže je 30.09.2014
Osobitnú kategóriu súťaže tvoria deti predškolského veku, ktoré sa môžu zapojiť výtvarnou formou.
Tešíme sa na Vašu účasť

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


280738

Úvodná stránka