Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Dežerice

Zriaďovacia listina

OBEC DEŽERICE
Obecný úrad, 957 03

Č.j.: 362/2007


ZRIAĎOVACIA LISTINA
OBECNEJ KNIŽNICE V DEŽERICIACH

Obecné zastupiteľstvo v Dežericiach podľa § 11, ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach vydáva

zriaďovaciu listinu

Obecnej knižnice v Dežericiach.

Zriaďovateľ: Obec Dežerice
Názov organizácie: Obecná knižnica v Dežericiach
Sídlo organizácie: Dežerice č. 193, 957 03
Typ hospodárenia: organizačná zložka Obecného úradu v Dežericiach
Dátum zriadenia: 16.11.2007
Zriadená na dobu: neurčitú
Predmet činnosti: knižnično-informačné služby.

Článok 1
POSLANIE A ÚLOHY

1. Obecná knižnica v Dežericiach je univerzálnou verejnou knižnicou.
2. Knižnica utvára (príp. i spracúva) a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, bez ohľadu na nosič informácií.
3. Poskytuje základné (príp. i špeciálne) knižnično-informačné služby vrátane miestnych informácií (príp. i prístup k externým informačným zdrojom) podľa ustanovení knižničného a výpožičného poriadku, schváleného ako VZN obce Dežerice Obecným zastupiteľstvom v Dežericiach.
4. Organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia.

Článok 2
HOSPODÁRENIE, MAJETOK A FINANCOVANIE KNIŽNICE

1. Knižnica je napojená na rozpočet obce.
2. Finančné zdroje knižnice tvorí účelový príspevok obce Dežerice na dopĺňanie knižničného fondu, príp. iné zdroje podľa § 17 zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach v znení neskorších predpisov.
3. Knižnica môže pre skvalitňovanie svojej odbornej činnosti získavať sponzorské príspevky.
Článok 3
ŠTATUTÁRNY ORGÁN

1. Štatutárnym orgánom knižnice ako organizačnej zložky obecného úradu je starosta obce.


Článok 4
ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE

1. Knižnica je organizačnou zložkou Obecného úradu v Dežericiach. Riadi sa zákonom č. 369/190 Zb. o obecnom zriadení a naväzujúcimi právnymi predpismi.


Článok 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Odo dňa účinnosti tejto zriaďovacej listiny strácajú platnosť všetky doposiaľ vydané zriaďovacie listiny a štatúty.
2. Zriaďovaciu listinu schválilo Obecné zastupiteľstvo v Dežericiach uznesením č. 6 dňa 16.11.2007.
Ladislav Chudoba
starosta obce 

webygroup

Výkup papiera za najlešie ceny
Kedy: 05.11.2014
čas: 17,30 hod.
kde: pred Obecným úradom
4 kg = 1 toal. papier Harmony, 2 vrstvový
12 kg = 1 balík vreckoviek (10 balíčkov)
15 kg = 1 balík kuch. utierok, 2 vrstvové
alebo
1 kg = 0,05 € (výkup)
Vykupujú všetky druhy papiera, vrátane kníh bez textilných obalov, zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke!)
Za nepriaznivého počasia výkup preložíme do náhradného termínu.
Kartóny nevykupujú!
V menšom množstve ich bezplatne odoberú.
Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1 ha 80-ročného lesa.
Chráňme prírodu spoločne.

Obecná knižnica Dežerice vyhlasuje literárnu súťaž pre deti a mládež na tému
"Môj najkrajší prázdninový zážitok"
Podmienky súťaže:
- napíš text (poviedku, esej...), ktorý má min. 1 stranu A4
- poviedku treba priniesť do Obecnej knižnice
- uzávierka súťaže je 30.09.2014
Osobitnú kategóriu súťaže tvoria deti predškolského veku, ktoré sa môžu zapojiť výtvarnou formou.
Tešíme sa na Vašu účasť

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.


280576

Úvodná stránka