Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

Aktuality a informácie

Zápis detí do ZŠ

 

Ako rodič pri výbere školy určite budete zvažovať pre vás dôležité aspekty.


Na čo sa opýtať:


Informujte sa na škole osobne, telefonicky alebo počas Dňa otvorených dverí  na to, čo je pre vás dôležité.

 

Otázky:


• vyučujúci/a - kto bude vyučovať prvákov (využite možnosť osobného stretnutia sa)
• koľko žiakov maximálne bude v jednej triede, koľko prvých tried sa otvorí, resp. je škola ochotná otvoriť
• či v treťom ročníku zlučujú triedy (a z 22 žiakov je zrazu 35),
• či sa striedajú učitelia na predmety už prvom ročníku (pozor na kvalifikáciu),
• koľko domácich úloh deti dostávajú (tu sa školy veľmi líšia), či majú aj stanovený deň bez domácich úloh
• kde sú šatne, jedáleň, telocvičňa a záchody a v akom sú stave (mnohé školy rekonštruovali),
• aká je ponuka mimoškolskej činnosti, teda záujmové krúžky, doplnkové jazykové kurzy (napr. vyťaženým rodičom pomôže krúžok priamo v budove školy),
• kde je najbližšia ľudová škola umenia, či nejako spolupracujú zo ZŠ,
• kto vyučuje cudzí jazyk a na akej úrovni, delia sa deti do menších skupín,
• od ktorého ročníka majú deti k dispozícii počítač, internet, alebo či priamo prebieha výučba niektorých predmetov s pomocou internetu,
• koľko žiakov sa dostalo z danej školy na 8-ročné gymnázium, gymnázium, SŠ s maturitou, atď. (napovie to o úrovni školy),
• či spolupracuje škola so psychológom, liečebným pedagógom (dôležité pri prípadnom podozrení na poruchy učenia),
• či ponúka plavecký, korčuliarsky, lyžiarsky výcvik, školu v prírode,
• či má škola „družbu“, teda prípadnú možnosť výmenných (zahraničných) pobytov,
• aké projekty na škole bežia (napr. „Zdravá škola“, preventívny protidrogový, športový...),
• na čo všetko treba ročne doplácať.

 

 

Na zápis si nezabudnite

• OBČIANSKY PREUKAZ,
• RODNÝ LIST DIEŤAŤA,
• a najmä - hlavne DIEŤA.

 

Ako zápis prebieha

 

Počas zápisu na väčšine škôl pedagóg chvíľu hravou formou pracuje s dieťaťom (či rozozná, farby, základné geometrické tvary, pomerové množstvo, veľkosť, prípadne kreslí obrázok, alebo rozpráva podľa obrázku, recituje básničku, alebo spieva pesničku). Ide o orientačné posúdenie spôsobilosti dieťaťa na školu.
Rodič vyplní potrebné tlačivá s údajmi o dieťati a dostane základné informácie, čo je potrebné v septembri prváčikovi zakúpiť, prípadne zaplatí príspevok na učebné pomôcky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Čo má prvák vedieťDostatočne zrelý školák podľa psychologičky Dagmar Kopčanovej by mal spĺňať viaceré predpoklady.

1. Dieťa pripravené na školu má mať dostatočnú slovnú zásobu, hovoriť čisto, zrozumiteľne, poznať svoje celé meno, adresu, členov rodiny, dni v týždni, ročné obdobia, základné farby, geometrické tvary, bežné zvieratá, rastliny, časti tela.

 

2. Dieťa by sa nemalo hanbiť nadviazať kontakt s inými deťmi alebo dospelými.

 

3. Má sa vedieť samo prezuť, obliecť, umyť, chodí na toaletu. Nerobí mu problém ostať chvíľu bez rodiča (niektoré školy to testujú tak, že pri zápisoch deti od rodičov zoberú a nechajú ich osamote pracovať v triede).


4. Pri príchode vie pozdraviť, pri stolovaní sa nerozptyľuje, vie si po sebe upratať hračky a nemá problém hračky požičať.

5. Vie sa sústrediť na jednu činnosť aspoň 20 minút a vie ju aj dokončiť. Vie rozoznať hru od povinnosti.

6. Dieťa pripravené na školu má vedieť správne držať písacie potreby, napodobiť tvary písma, geometrické tvary, nakresliť postavu človeka (s hlavou, krkom, rukami, nohami a bruchom). Malo by vedieť kresliť čiary, vlnovky, osmičky. Vyfarbiť obrázky, strihať, modelovať, navliekať korálky.

7. Problémom nemá byť skákať (aj na jednej nohe), behať, preliezať, chytať a hádzať loptu, skákať cez švihadlo, robiť kotrmelce.

8. Zrelé dieťa tiež pozná základné odtiene farebného spektra.

9. Vie sa orientovať v priestore.

10. Má vedieť počítať do 10, poznať číslice do 10 a vedieť ich priradiť k počtu. Taktiež priradiť počet predmetov k číslu, rozlúštiť ľahké matematické hádanky.


11. Chce sa učiť, má v zásobe celý rad otázok typu: prečo?

 


 

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Obec Dežerice v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Dežerice - MUDr. Branislava Kopčana, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 01.02.2019 určuje na sumu 100,00 eur mesačne.

http://www.cbs.sk/knihy/carovna-horna-nitra/

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka