Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

Aktuality

800. výročie prvej písomnej zmienky o obci Dežerice a 620. výročie prvej písomnej zmienky o časti Vlčkovo

Piatok 11.07.2008

Obecné slávnosti sa začali v piatok popoludní ekumenickou bohoslužbou, ktorú spoločne celebrovali dôstojní páni Mons. Dominik Gurín, dekan rímsko-katolíckej farnosti v Bánovciach n.B. a Jozef Havrila, evanjelický a.v. farár z Podlužian.Počas vzájomného konfesijného stretnutia boli posvätené a do života uvedené obecné symboly.  Po slávnostnom úvode pokračovala oficiálna časť piatkových osláv. Za účasti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka bola na priečelí obecného úradu odhalená pamätná tabuľa zakladateľovi spolku včelárov Jánovi Kiššovi, spolužiakovi a priateľovi Ľudovíta Štúra, ktorý sa spolu so svojou manželkou Jozefínou rod. Geržovou usadil a pôsobil v Dežericiach. Autorom nápaditého návrhu pamätnej tabule je Mgr. Art. František Chudoba.Informácie o historických súvislostiach a spoločenskom dianí v Dežericiach poskytoval počas otvorenia výstavy "O histórii našej obce" jej autor historik Dr. Milan Šišmiš. Prvý deň v oslavujúcich Dežericiach ukončilo slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva, na kotré boli pozvaní významní rodáci a boli im z rúk starostu obce Ladislava Chudobu odovzdané pamätné listy. Spomínalo, debatovalo  a žartovalo sa až do neskorých večerných hodín.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Sobota 12.07.2008

V sobotu popoludní sa areál parčíka pred KD zaplnil do posledného miesta. Lákadlom bol bohatý kultúrny program, v ktorom okrem detí z materskej školy a domácich školákov vystúpilo množstvo umeleckých súborov. Úvod patril folklórnemu súboru Fľajšovan z Oravskej Lesnej. Pozvanie prijal i spevokol Evanjelického a.v. cirkevného zboru z Podlužian. Temperamentným oživením programu boliaj tanečné vystúpenia zverencov Zuzany Danišovej, ktorá vedie Súkromnú umeleckú školu v Bánovciach n.B. O priebeh celého podujatia a príjemnú atmosféru sa zaslúžili učiteľky Naďa Sokolíková, Mirka Juráková a Janka Valisková. V závere programu vystúpila FS Fialka z Partizánskeho, ktorá sprevádzala čerstvého laureáta ceny Petra Dvorského Paľka Kovalička z Dežeríc, ktorý toto ocenenie získal na súťaži mladých interpretov ľudovej piesne Slávik Slovenska 2008. Čerešničkou na torte bolo vystúpenie terchovskej muziky FS Pupov z Terchovej. Súčasťou osláv bol aj futbalový zápas domácich Old Boys proti starým pánom z Jacoviec. Pozitívnu atmosféru a radosť bolo cítiť na každom kroku. Vo veselom duchu sa niesla i večerná zábava s hudobnou skupinou Sedmikráska z Dolnej Súče. Efektnou ohňovou show i originálnym vystúpením brušných tanečníc sa v rámci nočného programu predstavila tanečná skupina BAN-DA z Mestského kultúrneho strediska v Bánovciach n.B. V nedeľu ráno pokračovali oslavy Slávnostnými službami Božími v evanjelickom a.v. kostole v Dežericiach a následneSlávnostnou svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole sv. Martina a boli venované obci a všetkým jej predstaviteľom a obyvateľom. Záver celých osláv patril exhibičnému zápasu futbalistov A-mužstva s ligovým Spartakom ZŤS Dubnica nad Váhom. Dežerice otvorili svoje srdce dokorán, šírili dobrú zvesť a ponúkali skvelú náladu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 


 

     S prípravou osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Dežerice a 620. výročia prvej písomnej zmienky o miestnej časti Vlčkovo nám pomáhajú Dr. Milan Šišmiš z Trenčína, p. Viliam Kišš Hodruša - Hámre a p. Milan Predanocy z Dežeríc.


 

Stretnutie starostov obcí

Dňa 29.mája   sa uskutočnilo stretnutie starostov obcí Bánovského a Trenčianskeho okresu. Témou stretnutia bol súčasný stav a budúcnosť skládkovania v regióne.

   

 

 

 

 

 

     


 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

I. PRÍHOVOR STAROSTU
 
 
 Vážení občania!
 
          Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dežerice na roky 2007 – 2013 je základným strategickým dokumentom, ktorý sa rozhodla obec vypracovať nielen z dôvodu povinnosti vyplývajúcej zo zákona o regionálnom rozvoji / zákon  č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja/, ale tiež kvôli potrebe zabezpečenia koncepčného rozvoja obce, ako aj na zlepšenie  a zefektívnenie rozhodovania miestnej samosprávy. Je tiež nevyhnutným podkladom pre možnosť čerpania prostriedkov z Európskej únie, ako pre obecný úrad , tak aj pre všetky subjekty na území obce. Program je zameraný na podporu regionálneho rozvoja na miestnej úrovni s dôrazom na budovanie základnej infraštruktúry. Je to program cielených opatrení, navrhnutých  pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce, ktorý môže byť priebežne aktualizovaný  a doplňovaný. 
         Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dežerice bol vypracovaný na základe metodiky, ktorú vydalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja pre obce Slovenskej republiky. Pri vypracovaní programového dokumentu boli zohľadnené aj priority Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky 2007-2013 ako aj jeho strategický cieľ: výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov,  slovenskej ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja.
          Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dežerice schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dežericiach. Obecné zastupiteľstvo bude potom aj zabezpečovať vykonateľnosť, kontrolu, monitorovanie a hodnotenie tohto programu. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je programom všetkých občanov obce a bude napomáhať k všestrannému rozvoju obce, aby sa obec stala krajšou a príjemnejšou pre život nás všetkých.
 
              Ladislav Chudoba
                starosta obce

 


 

     Dňa 06. novembra 2007 navštívil našu obec MUDr. Pavol Sedláček predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na priateľskom stretnutí so starostom obce a poslancami obecného zastupiteľstva boli prerokované aktuálne problémy obce a možnosti čerpania zdrojov z eurofondov. Predseda VÚC informoval poslancov o zložitosti rokovaní medzi štátom a VÚC ohľadne financovania samosprávneho kraja, keď sa štát nechce vzdať rozhodovania o financiách poskytnutých z EÚ.

    

 


 

KURZ ZDOBENIA MEDOVNÍČKOV

     Dňa 24.novembra sme v kultúrnom dome usporiadali "Kurz zdobenia medovníčkov". Okrem detí z našej obce si techniku zdobenia prišli osvojiť aj deti z Detského mestečka Zlatovce. So svojim umením sa s nimi podelila p. Leipertová Eva, ktorá svojimi výrobkami skrášlila nejednu akciu v našej obci.

 

 

 

 

 

 

 


 

Virtuálny cintorín

www.virtualnycintorin.sk

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Obec Dežerice v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Dežerice - MUDr. Branislava Kopčana, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 01.02.2019 určuje na sumu 100,00 eur mesačne.

http://www.cbs.sk/knihy/carovna-horna-nitra/

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka