Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

História

História obce

História  obce  Dežerice

     Podľa písomných údajov /Fekete Nagy Antal: Trencsén vármegye, Budapest 1941/ sa prvý raz Dežerice spomínajú v roku 1208 pod názvom terra Dezir. V roku 1332 pod názvom villa Philippi filii Deziderii, t.j. dedina Filipa, syna Dezidera. Jej názov je odvodený od latinského osobného mena Desiderius /latinské slovo desiderius znamená vytúžený/. Názov našej obce teda vznikol od mena Dezider, ktorému v roku 1208 osada, dedina, po latinsky villa patrila /priezviská sa v tom čase nepoužívali/. Jeho potomci popri svojom osobnom mene používali i meno prvého zakladateľa osady, v tomto prípade napr. Filip syn Deziderov /1232/. Ďalší potomci - vnukovia atď. dostávali postupne prímenie Dežerický, s týmto priezviskom sa stretávame doposiaľ. Rok prvej písomnej zmienky o našej obci spadá do obdobia začiatkov feudalizmu. Z dovtedajších otrokov - spravidla bývalých vojnových zajatcov sa postupne stávajú poddaní. Poddanými sa stávajú aj tzv. slobodníci a iba časť z nich sa stáva kráľovskými služobníkmi alebo vojakmi, ktorí od uhorských kráľov dostávali ako léna drobné prídely pôdy. Táto skupina obyvateľstva tvorila základ, z ktorého sa v 13. a 14. storočí vytvorila nižšia šľachta - zemania, veľmoži, grófi, baróni a     šlachta cirkevná - biskupi a opáti, ktorým králi darovaním - "donáciou" oodvzdali pôdu aj s roľníkmi na nej. Takýmito grófmi boli napr. Zayovci, kotrým len v našom okrese patrilo 19 poddanských obcí. Obec Dežerice ako i celé územie bývalého Bánovského okresu, ktoré sa nazývalo aj Trenčianskym záhorím, patrila až do roku 1850 do Trenčianskej župy.Služnovský okres Bánovce nad Bebravou, ktorý od roku 1850 patril desať rokov do Dolnonitrianskej župy a do ktorého patrili aj Dežerice sa pôvodne volal Záhorský. Od roku 1860 až do roku 1923 patril okres spolu s našou obcou znovu do Trenčianskeho kraja. 

 

 

 

 

 

 

 

Pričlenenie Vlčkova

     Od roku 1964 je s Dežericami spojená obec Vlčkovo. Predtým sa volala Farkaška (z maďarského slova farkas - vlk).  Jej symbolom je vlk v pečatnom poli s vyplazeným jazykom.

 


 

Virtuálny cintorín

www.virtualnycintorin.sk

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Obec Dežerice v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Dežerice - MUDr. Branislava Kopčana, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 01.02.2019 určuje na sumu 100,00 eur mesačne.

http://www.cbs.sk/knihy/carovna-horna-nitra/

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka