Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

Kalendár zberu odpadov na rok 2017 v obci DežericeVytlačiť
 

Kalendár zberu odpadov na rok 2017 v obci Dežerice

 

TKO domácnosti - každý párny týždeň štvrtok

TKO (zmesový komunálny odpad) - Nesmie obsahovať separované (triedené) zložky

 

Separovaný (triedený) zber odpadu

 

Plasty – uložením do plastových vriec a uložením na dočasné zberné miesto pri OcÚ

Zbiera sa: PET fľaše, fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, tekutých mydiel, fľaše od citrónových štiav, fľaše s označením PP, igelitové tašky, fólie zo stavebnín, fólie z pracích práškov

Nesmie obsahovať: znečistené plasty, viacvrstvové obaly, linoleum, gumu, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami

 

Sklo – priebežne počas celého roka do 1100 l kontajnerov pri požiarnej zbrojnici, pri miestnom pohostinstve U Medveďa a pri obecnom dome vo Vlčkove

Zbiera sa: biele aj farebné fľaše a črepy z nich, tabuľové sklo, sklenené poháre

Nesmie obsahovať porcelán, keramiku, zrkadlá, dymové sklo, autosklo, drôtové sklo, kameninu...

 

Kovový odpad – podľa vyhlásenia v miestnom rozhlase

 

Papier – priebežne počas celého roka do 1100 l kontajnerov pri obecnom úrade, pri požiarnej zbrojnici, pri obecnom dome vo Vlčkove

Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy bez obalov, telefónne zoznamy, baliaci papier, kartóny

Nesmie obsahovať: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov) povoskovaný papier , celofán, prepisovací papier, papier znečistený škodlivinami

 

Elektroodpad a nebezpečný odpad - podľa vyhlásenia v miestnom rozhlase


 
 

http://www.cbs.sk/knihy/carovna-horna-nitra/

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka