Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

Oznámenie pre poberateľov prídavku na dieťaVytlačiť
 

ÚPSVaR Partizánske informuje:

Poberatelia prídavku na dieťa sú povinní predložiť potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy platiteľovi, t.j. Úradu  práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske – detašované pracovisko Bánovce nad Bebravou, ak ich dieťa pokračuje v školskom  roku 2018/2019 v štúdiu dennou  formou  na strednej alebo vysokej škole. V prípade stredoškoláka je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve školy štúdiom najneskôr do 28.9.2018, v prípade vysokoškoláka je potrebné predložiť potvrdenie o štúdiu na vysokej škole do 8 dní odo dňa zápisu  na vysokú  školu. Ak rodič potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy nepredloží, platiteľ výplatu prídavku na dieťa zastaví.

Požadované tlačivá sú k dispozícii na ÚPSVaR Partizánske – detašované pracovisko Bánovce nad Bebravou  vo vstupnej hale na recepcii, na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Potvrdenie o návšteve školy dieťaťa do skončenia povinnej školskej  dochádzky, t. j. do dovŕšenia 16-teho roku, rodič nie je povinný predkladať.

Ak dieťa ukončilo strednú školu a nepokračuje v ďalšom štúdiu, je potrebné  doložiť potvrdenie o ukončení štúdia, príp. maturitné vysvedčenie alebo výučný list.


 
 

Právoplatné rozhodnutie - integrované povolenie č.1399-13386/2019/Med/373390112/Z5-SP pre prevádzku "Skládka odpadov - Dežerice II", prevádzkovateľa Dežerická EKO s.r.o.

Právoplatné rozhodnutie

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "SO 45 - Vodovod", ktorá je súčasťou hlavnej stavby "IBV Vyšovec" pre stavebníka Metropolitej s.r.o.

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "SO 45 - Vodovod"

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 23.05.2019 o 17,00 hod. v zasadačke OcU

Zasadnutie OZ sa uskutoční dňa 23.05.2019 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby Radové domy Dežerice 4 b.j., stavebný objekt 2.2 Vonkajšie svetelné a silnoprúdové rozvody, stavebník Západoslovenská distribučná a.s. v zastúpení Oravex Slovakia s.r.o.

Verejná vyhláška

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Obec Dežerice v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Dežerice - MUDr. Branislava Kopčana, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 01.02.2019 určuje na sumu 100,00 eur mesačne.

http://www.cbs.sk/knihy/carovna-horna-nitra/

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka