Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

Významné objekty

Materská škola

Materská škola Dežerice

 

                V obci Dežerice sa nachádza materská škola,    základnú školu už niekoľko rokov nemáme a tak školopovinné deti navštevujú základnú školu v Bánovciach nad Bebravou.  Materskú školu navštevuje do 24 detí. Nakoľko budova je už dosť stará, pravidelne potrebuje opravy a údržby. V roku 2006 si zamestnanci svojpomocne opravili všetky dvere a zárubne. Obecný úrad poskytol finančné prostriedky na izoláciu proti vlhnutiu múrov a vymaľovanie materskej školy. Tento rok sme si dali žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu   a modernizáciu materskej školy. Ministerstvo financií SR nám túto dotáciu schválilo a poskytlo. V budúcich mesiacoch sa začne s výmenou okien a modernizáciou materskej školy.

 


 

Rímsko-katolícky kostol

Rímsko-katolícky kostol sv. Martina

     Dežerice boli zemianskou obcou. Rímskokatolícky kostol bol vybudovaný v roku 1904 a zasvätený sv. Martinovi. Existencia pôvodného kostola je však doložená už v roku 1332. Koncom stredoveku sa v mestách a obciach začal ujímať protestantizmus, Veľa prívržencov si získal najmä medzi šľachtou a zemianstvom. V roku 1580 sa dežerický farár s celou obcou pridal k reformácii. Už v polovici 17. storočia nastala rozsiahla rekatolizácia.


 

Evanjelický kostol

Evanjelický a.v. kostol

 

     V 17. storočí nastala rozsiahla rekatolizácia. Zemianska obec Dežerice zostala evanjelická. Rokmi však pribúdali  ja katolíci. V súčasnosti je polovica obyvateľstva rímskokatolíckeho vierovyznania a zvyšok evanjelického augsburského vyznania. Bližšie miesto konania evanjelických služieb božích sa neuvádza. Až neskôr je známe, že zvony boli spoločné na veži rímskokatolíckeho kostola. Napokon si evanjelici postavili zvonicu a na jej mieste v roku 1929 vybudovali kostol. V súčasnosti sa v spolunažívaní oboch konfesií v obci presadzuje ekumenizmus.


 

Hostinec U Medveďa

Hostinec "U MEDVEĎA"

     Ďalším dôležitým objektom je hostinec U Medveďa. V letných mesiacoch si tu môžete vychutnať čapovanú kofolu (okrem iného najlepšia kofola v okrese). Po futbalovom zápase sa tu schádzajú futbalisti, ale zavítajú sem aj mnohí ďalší obyvatelia obce a okolia. 


 

Kultúrny dom

Kultúrny dom a Obecný úrad

     Kultúrny dom a Obecný úrad sú v spoločnej budove. V  budove súdli aj Obecná knižnica. V kultúrnom dome je zariadená kuchyňa, malá sála, veľká sála a pódium. Organizujú sa tu rôzne kultúrne podujatia  ako sú : svadby, oslavy, vystúpenia detí ku Dňu matiek, vianočné vystúpenia, výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, poľovnícke výstavy  a pod. 

 

 

 

 

 

 

 


 

Virtuálny cintorín

www.virtualnycintorin.sk

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Obec Dežerice v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Dežerice - MUDr. Branislava Kopčana, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 01.02.2019 určuje na sumu 100,00 eur mesačne.

http://www.cbs.sk/knihy/carovna-horna-nitra/

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka