Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

Významné osobnosti

Významné šľachtické, zemianske rody :
 
Podľa písomného záznamu z 25. augusta 1890 od Michala Mokonyho bola v roku 1630 potvrdená a vydaná  „confirmata et exhibita“ donácia  „Litera Donationales“  kráľom Ferdinandom II. v dežerickom chotári týmto dvanástim občanom:
Michaeli Dezserický, Andreae Rudnanský, Michael Mokony, Nikolao Ollé, Joanni Besznak, Stefano Bolemany, Frantisco Hollosy, Sigismundo Petko, Georgio Bacho, Joanni Bacho alias Šmigel, Francisco Potvor a Nicolao Mészarós.
 
Časť Vlčkovo vznikla r. 1388 pod názvom Farkasfalw. Vtedy patrila zemianskemu rodu Egresdy – Hrežďovský. V roku 1964 obec zanikla zlúčením so susednou obcou Dežerice a odvtedy je miestnou časťou Dežeríc.
Zemianske rodiny:  Vasertiely, Cetnícky.
Predsedovia MNV vo Farkaške a Vlčkove boli:
1945-1946  Ján Gajdoš,  1946-1948  Jozef Filo,   1949-1954   František Vigoda
1954-1960  Ján  Madila,   1960-1964  Pavel  Puchor
  
Zoznam   richtárov v Dežericiach:
 
1661  Ján Potvor,    1702  Štefan Bacho,  1784   Michal Šumichrast,  1800  Ján Jeluš,
1801  Ján Blaškovič,  1803  Štefan Lindvay,   1869  Andrej Jeluš
 
Významné osobnosti:
 
Banskobystrický biskup  Rudňanský,  spišskopodhradský biskup Bielik  (Belík)  obaja okolo roku 1848, nitriansky biskup Karol Kmeťko  za prvej ČSR.
Ján Kišš správca hornouhorského včelárskeho a záhradníckeho spolku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Virtuálny cintorín

www.virtualnycintorin.sk

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Obec Dežerice v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Dežerice - MUDr. Branislava Kopčana, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 01.02.2019 určuje na sumu 100,00 eur mesačne.

http://www.cbs.sk/knihy/carovna-horna-nitra/

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka