Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

VZN obce Dežerice

VZN  MŠ_2019.pdf(129 kB)VZN MŠ_2019.pdf
VZN-MIESTNE DANE.doc(101 kB)VZN-MIESTNE DANE.doc


Všeobecne záväzné nariadenie obce Dežerice č. 5/2007

o používaní zábavnej pyrotechniky


Obec Dežerice v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a banského zákona č. 536/1991

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2007 o používaní zábavnej pyrotechniky.

Čl. I
Na území obce Dežerice a časti Vlčkovo je zakázané používať zábavnú pyrotechniku:
a/ v obytných zónach, kde sú nadmerným hlukom obťažovaní občania
b/ v blízkosti kostolov, cintorínov, detských zariadení, futbalového štadióna a pri športových podujatiach
c/ v uzatvorených miestnostiach
d/ na celom území obce Dežerice a v časti Vlčkovo, kde sa nachádzajú nezúčastnené osoby

Čl. II
Zákaz sa nevzťahuje na použitie zábavnej pyrotechniky:

v noci z 31. decembra na 1. januára (na Silvestra) do 02,00 hod. za dodržania ustanovení bezpečnosti, obmedzenia v prípadoch kostolov a pod.

Čl. III
Nedodržanie ustanovení tohto nariadenia je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Za takýto priestupok môže obec uložiť pokutu do 1000,- Sk.

Čl. IV
Toto VZN bolo schválené uznesením č. 6 obecného zastupiteľstva v Dežericiach dňa 16.11.2007. Nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.Ladislav Chudoba
starosta obcezverejnené: 16.11.2007


 

Virtuálny cintorín

www.virtualnycintorin.sk

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Obec Dežerice v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Dežerice - MUDr. Branislava Kopčana, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 01.02.2019 určuje na sumu 100,00 eur mesačne.

http://www.cbs.sk/knihy/carovna-horna-nitra/

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka