Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

Zriaďovacia listina

OBEC DEŽERICE
Obecný úrad, 957 03

Č.j.: 362/2007


ZRIAĎOVACIA LISTINA
OBECNEJ KNIŽNICE


Obecné zastupiteľstvo v Dežericiach podľa § 11, ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach vydáva

zriaďovaciu listinu

Obecnej knižnice

Zriaďovateľ: Obec Dežerice
Názov organizácie: Obecná knižnica
Sídlo organizácie: Dežerice č. 193, 957 03
Typ hospodárenia: organizačná zložka Obecného úradu v Dežericiach
Dátum zriadenia: 16.11.2007
Zriadená na dobu: neurčitú
Predmet činnosti: knižnično-informačné služby.

Článok 1
POSLANIE A ÚLOHY

1. Obecná knižnica je univerzálnou verejnou knižnicou.
2. Knižnica utvára (príp. i spracúva) a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, bez ohľadu na nosič informácií.
3. Poskytuje základné (príp. i špeciálne) knižnično-informačné služby vrátane miestnych informácií (príp. i prístup k externým informačným zdrojom) podľa ustanovení knižničného a výpožičného poriadku, schváleného ako VZN obce Dežerice Obecným zastupiteľstvom v Dežericiach.
4. Organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia.

Článok 2
HOSPODÁRENIE, MAJETOK A FINANCOVANIE KNIŽNICE

1. Knižnica je napojená na rozpočet obce.
2. Finančné zdroje knižnice tvorí účelový príspevok obce Dežerice na dopĺňanie knižničného fondu, príp. iné zdroje podľa § 17 zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach v znení neskorších predpisov.
3. Knižnica môže pre skvalitňovanie svojej odbornej činnosti získavať sponzorské príspevky.
Článok 3
ŠTATUTÁRNY ORGÁN

1. Štatutárnym orgánom knižnice ako organizačnej zložky obecného úradu je starosta obce.


Článok 4
ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE

1. Knižnica je organizačnou zložkou Obecného úradu v Dežericiach. Riadi sa zákonom č. 369/190 Zb. o obecnom zriadení a naväzujúcimi právnymi predpismi.


Článok 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Odo dňa účinnosti tejto zriaďovacej listiny strácajú platnosť všetky doposiaľ vydané zriaďovacie listiny a štatúty.
2. Zriaďovaciu listinu schválilo Obecné zastupiteľstvo v Dežericiach uznesením č. 6 dňa 16.11.2007.
Ladislav Chudoba
starosta obce

 


 

Virtuálny cintorín

www.virtualnycintorin.sk

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Obec Dežerice v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Dežerice - MUDr. Branislava Kopčana, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 01.02.2019 určuje na sumu 100,00 eur mesačne.

http://www.cbs.sk/knihy/carovna-horna-nitra/

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka