Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce DežericeHľadať
 
 

Oficiálna stránka obce Dežerice

Upútavky na oznamy

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Zverejnené 15.4.2019 -bn-


 

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Zverejnené 1.3.2019 -bn-


 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:
obecdezerice@post.sk
ocu.dezerice@gmail.com
viac...

Zverejnené 4.2.2019 -bn-


 
Informácie pre verejnosť

 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 
Stručné zhrnutie údajov a informácií

 
Zverejnenie údajov a informácií

 
Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia

 

VZN č.1/2018 o územnom rozvoji, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dežerice vrátane jeho zmien a doplnkov č.1

Návrh VZN č.1/2018

 
Triedený zber

 
triedený zber

 
informácia o systéme triedeného zberu

 
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

 

Dokumenty

Skládka odpadov - Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie
 skládka odpadov - zámer 2018.pdf (12 MB) (12 MB)

Skládka odpadov - oznámenie
 skládka odpadov II - správa o hodnotení.doc (29 kB) (29 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
 Navrhovateľ Dežerická EKO.doc (25.5 kB) (25.5 kB)

Dežerická EKO s.r.o. -
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
 Skládka odpadov Dežerice II. 3 časť.pdf (494 kB) (494 kB)

Dežerická EKO s.r.o., Dežerice - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Skládka odpadov Dežerice II. 3.časť"
 Navrhovateľ Dežerická EKO.doc (20 kB) (20 kB)

Dežerická EKO s.r.o., Dežerice - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Skládka odpadov Dežerice II. 3.časť"
 oznámenie o zmene - skládka odpadov.doc (849.5 kB) (849.5 kB)

Územný plán obce Dežerice - Zmeny a doplnky č.1

Územný plán obce Dežerice - Zmeny a doplnky č.1

 
tech. vybavenie

 
doprava

 
komplex

 
ochrana prírody

 
regulativ

 
RŠDežerice zmena

 
RŠHDKonezmena

 
širšie vzťahy

 
Pôda
 pôda_24_2.pdf (10.4 MB) pôda_24_2.pdf (10.4 MB)

 

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Obec Dežerice v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 odmenu zástupcu starostu obce Dežerice - MUDr. Branislava Kopčana, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostu sa od 01.02.2019 určuje na sumu 100,00 eur mesačne.

http://www.cbs.sk/knihy/carovna-horna-nitra/

Pevný LTE internet

Vážení občania!
Telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci zaviedla pevný LTE internet. Najmodernejšia bezdrôtová technológia prináša mnohonásobne vyššiu rýchlosť a stabilné pripojenie. Cena programov je od dvanásť eur mesačne.
O zapojenie nového LTE internetu sa informujte alebo prihláste telefonicky na bezplatnom čísle 0800 608 608 alebo na internetovej stránke www.slovanet.sk/lte

Od 1.júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovania plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.
Veríme, že táto úprava zákona posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň bude zákonne postihovať organizované zločinecké skupiny, ktoré túto trestnú činnosť páchajú.
Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek – plomb, a akékoľvek podozrenie alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP – distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na:Noplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

SPP – distribúcia a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Obec Dežerice ako príslušný stavebný úrad upozorňuje investorov a individuálnych stavebníkov, že Obec Dežerice má vypracovaný a schválený Územný plán obce. Z tohto dôvodu je potrebné svoje zámery od oplotenia končiac zónou na bývanie odkonzultovať na stavebnom úrade pred vypracovaním projektov.
Toto opatrenie je nutné dodržiavať z toho dôvodu, aby boli dodržané regulatívy územného plánu obce a nedochádzalo k nedorozumeniam a sporom pri podávaní žiadostí o územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka